Gegevensbescherming

 • Algemeen

  Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.

  Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in deze context alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

 • Artikel 1: Algemeen

  1.1. Maatkasten Online leeft de “Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

  1.2. Maatkasten Online stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

  1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Maatkasten Online. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Artikel 2: Persoonsgegevens

  2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  − Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen

  − Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens

  − Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres

  − Categorie 4: via cookies:

  − Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

  2.2. Maatkasten Online kan gegevens van u op verschillende manieren vergaren:

  a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

  b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

  2.3. www.maatkastenonline.be maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens

  verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

 • Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

  3.1. Algemene doeleinden:

  Maatkasten Online zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  - Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Maatkasten Online om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

  - Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

  - Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

  - Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

  - Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

  3.2. Direct marketing: 

  De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Maatkasten Online uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Maatkasten Online, haar producten en/of diensten. Maatkasten Online kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Maatkasten Online bewaarde documenten.

  © 2017, Sirius Legal law firm, Veemarkt 70, 2800 Mechelen, Belgium. All rights reserved. www.siriuslegal.be Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel emailbericht.

  3.3. Doorgifte aan derden: 

  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Maatkasten Online, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Maatkasten Online failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Maatkasten Online geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Maatkasten Online zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Maatkasten Online uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Maatkasten Online zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

  3.4. Wettelijke vereisten: 

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Maatkasten Online uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Maatkasten Online zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 • Artikel 4: Duur van de verwerking

  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U.

 • Artikel 5: Uw rechten

  5.1. Recht van toegang en inzage:

  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

  5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Maatkasten Online. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

  5.3. Recht van verzet:

  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

  5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

  5.6. Uitoefening van uw rechten:

  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@maatkastenonline.be , per post naar Vliegplein 47 9990, Maldegem of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

  5.7. Automatische beslissingen en profiling:

  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  5.8. Recht om klacht in te dienen:

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 • Artikel 6: Veiligheid en vertrouwelijkheid

  6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  6.2. In geen geval kan Maatkasten Online aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

  6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 • Artikel 7: Toegang tot derden

  7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

  7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 • Artikel 8: Cookies

  8.1. Wat zijn cookies?

  Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Maatkasten Online en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

  8.2. Waarom gebruiken we cookies?

  Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. "Teneinde te kunnen blijven voldoen aan alle op ons rustende wettelijke verplichtingen en aan de voorwaarden op het SafeShops.be label te mogen dragen, zorgen wij tegen ten laatste 30/04/21 voor alle wettelijk vereiste aanpassingen aan ons cookiebeleid."

  8.3. Soorten cookies:

  Cookies op onze website

  Operationele cookies: Maatkasten Online maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op uw computer of toestel worden geplaatst en die u helpen om op websites van Maatkasten Online van de ene naar de andere pagina te navigeren. Zonder die cookies zou u bijvoorbeeld telkens opnieuw uw taalvoorkeur moeten ingeven wanneer u naar een andere pagina gaat op websites van Maatkasten Online. De cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

  Niet-operationele cookies: we gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina's die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor u beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden. Cookies van derden: Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF,  © 2017, Sirius Legal law firm, Veemarkt 70, 2800 Mechelen, Belgium. All rights reserved. www.siriuslegal.be VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we u inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we uw toestemming om ze op te slaan. Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we u vragen of u het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt u die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden. Meer informatie over Google’s Privacy & Terms

  8.4. Uw toestemming:

  Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@maatkastenonline.be per post naar Vliegplein 47, 9990 Maldegem of door gebruik te maken van het onderdeel “klantenservice” op de Website. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Nog meer informatie over de cookies en diensten op onze website vind je hier.

Cookiebeleid Privacybeleid