Algemene voorwaarden

 • Artikel 1: Identiteit van de verkoper

  Wij zijn:
  OIC BV
  Vliegplein 47
  9990 Maldegem

  E-mailadres: info@maatkastenonline.be
  Telefoonnummer: +32 50 69 59 01
  Ondernemingsnummer: BE 0650.983.826

 • Artikel 2: Toepasselijkheid

  1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod aan jou als klant (zijnde iedere persoon die handelt in de hoedanigheid van consument in de zin van art.I.1, 2° WER en iedere persoon die handelt in de hoedanigheid van onderneming in de zin van art.I.8, 39° WER), evenals op alle overeenkomsten, offerten en bestellingen en de daaruit voortvloeiende diensten, verkopen, levering en facturen.

  2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

  3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

  4. Het plaatsen van een bestelling op de website of via e-mail geldt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

  5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst hebben onderstaande algemene voorwaarden evenals de algemene voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur voorrang op de contractvoorwaarden voorkomend op de documenten van de klant, waardoor deze voorwaarden als niet bestaande dienen te worden beschouwd.

 • Artikel 3: Ons aanbod en jouw bestelling

  1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

  2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. De gebruikte afbeeldingen op de website en de overhandigde stalen van de te gebruiken materialen zijn slechts ter aanduiding en kunnen mogelijk afwijkingen vertonen op vlak van kleur, houtstructuur en constructie.

  3. Indien je een bestelling plaatst via de website, is de bestelling compleet en de overeenkomst tussen ons definitief zodra de algemene voorwaarden worden aanvaard en we je bestelling bevestigen per e-mail. Indien de betaling niet is doorgegaan, is de bestelling compleet en de overeenkomst tussen ons definitief van zodra je via e-mail een factuur ontvangt van ons. Indien je een bestelling plaatst via e-mail, is de bestelling compleet en de overeenkomst tussen ons definitief zodra het prijsvoorstel (met in bijlage gevoegde algemene voorwaarden) door jou wordt aanvaard.

  4. Voor de betaling van je bestelling aanvaarden we volgende betaalmethoden (zoals vermeld op de website): Bancontact, Visa, Mastercard, Paypal, iDeal en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

  5. Om een product via de website aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door op de knop “betaal veilig” te klikken. Als je deze stappen hebt doorlopen, en de betaling hebt voldaan ontvang je een bestelbevestiging, waarna je aankoop definitief is conform art. 3.3 van deze algemene voorwaarden.

  6. Voor elke bestelling ontvang je de productietekening(en) van je kast(en) 1 à 2 weken voor de levering. De controle op de productietekening dient om super zeker te zijn van je afmetingen. We bestellen echter al de materialen (zoals decoren en beslag) zodra we je bestelling ontvangen, nog voordat de productietekening is goedgekeurd. Dit stelt ons in staat om de levertermijn van jouw kast(en) te garanderen.

 • Artikel 4: Herroepingsrecht

  Herroepingsrecht van een bestelling (goed) 

  Maatkasten Online maakt enkel goederen op maat. Voor goederen die op maat gemaakt worden, is retourneren niet mogelijk.

  Herroepingsrecht van een opmeting (dienst) 

  Bij het leveren van onze opmeetservice heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 

 • Artikel 5: Annuleren van de bestelling / opmeting
  • Annuleren van de bestelde opmeetservice

  Indien je de bestelde opmeetservice wenst te annuleren, en deze annulering gebeurt binnen de 3 werkdagen voorafgaand aan de geplande opmeting, behouden wij ons het recht voor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen die wordt begroot op 75% van de afzonderlijke prijs voor de opmeetservice. In geval van annulering van de bestelling ten laste van ons, zal je, enkel voor zover je handelt in hoedanigheid van consument, recht hebben op eenzelfde forfaitaire vergoeding, behoudens in geval van overmacht.

  Indien je het vastgelegde tijdstip of datum van de bestelde opmeetservice wenst te wijzigen, en deze wijziging gebeurt binnen de 3 werkdagen voorafgaand aan de geplande opmeting, behouden wij ons het recht voor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen die wordt begroot op 25% van de afzonderlijke prijs voor de opmeetservice.

  • Annuleren van de bestelde goederen

  Indien je de bestelling wenst te annuleren, behouden wij ons het recht voor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen die als volgt wordt begroot:

  • Op 30% van de totale contractprijs vanaf de datum van bestelling tot zes werkdagen voorafgaand aan de voorziene leveringsdatum;
  • Op 90% van de totale contractprijs vanaf de vijfde werkdag voorafgaand aan de voorziene leveringsdatum tot de dag van de levering.

  In beide gevallen behouden wij ons het recht voor de werkelijk geleden hogere schade te vorderen. In geval van annulering van de bestelling ten laste van ons, zal je, enkel voor zover je handelt in hoedanigheid van consument, recht hebben op eenzelfde forfaitaire vergoeding, behoudens in geval van overmacht.

 • Artikel 6: De prijs

  1. Wanneer je gekozen hebt om op de knop 'betaal veilig' te klikken, accepteer je onze algemene voorwaarden. Van zodra je een bestelbevestiging hebt ontvangen, is de aankoop definitief en kan de prijs (alsook de eventuele toegepaste korting) niet meer gewijzigd worden.

  2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We behouden ons het recht voor om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst. Wij behouden ons verder het recht voor om een voorschot van 60% van de totale contractprijs te vragen.

  3. Wanneer je ons verzoekt meerwerken uit te voeren, kunnen deze worden aangerekend door ons. Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte of bestelbevestiging beschreven is. In afwijking van art. 1793 (oud) B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

  4. In geval het afleveren van de door de klant bestelde goederen langer duurt dan één uur ten gevolge van vertragingen die te wijten zijn aan de klant (o.a. maar niet beperkt tot het nog moeten vrijmaken van een ruimte om de geleverde goederen te stockeren), behoudt OIC zich het recht voor € 10 per begonnen kwartier aan te rekenen.

 • Artikel 7: Betaling

  1. Wanneer de bestelling via de website is geplaatst en je kiest voor betaling met Bancontact, Visa, Mastercard, Paypal of iDeal, dan is het bedrag van de bestelling onmiddellijk volledig betaalbaar.

  2. Wanneer je kiest voor overschrijving, is het bedrag van de bestelling betaalbaar binnen 14 kalenderdagen. Wanneer je de bestelling via e-mail plaatst, dan is het bedrag van de bestelling betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

  3. Voor zakelijke handelstransacties (t.a.v. persoon die handelt in de hoedanigheid van onderneming in de zin van art.I.8, 39° WER) geldt: elke factuur, die niet volledig betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest gelijk aan de verwijlinterestvoet volgens de wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 250 per factuur met zich mee.

  T.a.v. particuliere consumenten (in de zin van art.I.1, 2° WER) geldt: consumenten hebben na ontvangst van de eerste herinneringsbrief minstens 14 kalenderdagen de tijd om hun schuld af te lossen, zonder extra kosten. Na de eerste herinnering heeft de consument 14 kalenderdagen de tijd om de factuur te betalen. Blijft de factuur tegen voormelde datum (14 kalenderdagen na herinneringsbrief) onbetaald, zullen de volgende aanmaningskosten worden aangerekend:

  - € 20,00 als het openstaande saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is.

  - € 30,00 vermeerderd met 10% van het openstaande saldo indien het openstaande saldo tussen €150 en €500,00 ligt.

  - € 65,00 vermeerderd met 5%, indien het openstaande saldo hoger is dan €500,00 (met een absoluut maximum van €2.000,00 aanmaningskosten). Klachten omtrent de factuur dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen.

  Naast deze maximale kosten zal er bovendien vertragingsrente in rekening worden gebracht, die niet hoger is dan de rentevoet verhoogd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, tweede paragraaf van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze rente wordt berekend over het nog verschuldigde bedrag.

  4. De klant verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen, op welke grond ook.

  5. Bij betaling van een (deel van de) factuur wordt de klant geacht de factuur en de geleverde goederen te hebben goedgekeurd en aanvaard.

 • Artikel 8: Conformiteit en garantie

  1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle geldende wettelijke bepalingen.

  2. Voor zover je handelt in de hoedanigheid van consument, hanteren wij wat betreft het leveren van goederen, de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien de gekochte goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan de gekochte goederen tot 2 jaar na de levering deze goederen kosteloos worden hersteld, dan wel vervangen.

  Uitzondering bij fabricage- of opmeetfouten: Wij wijzen erop dat wij, in geval van fabricage- of opmeetfouten, enkel verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de kast conform de oorspronkelijke specificaties. Wij vergoeden geen kosten van derden, waaronder werkuren of overige uitgaven, die voortkomen uit dergelijke fouten. Als een doe-het-zelf (DIY) oplossing verwachten wij niet dat er additionele kosten of vertragingen optreden buiten de herstelwerkzaamheden om. Het herstelproces heeft tot doel de kast te brengen naar de oorspronkelijke staat zonder verdere aansprakelijkheid voor bijkomende uitgaven.

  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit gebrek of defect geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden draagt de consument zelf de bewijslast dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

  3. In geval je handelt in de hoedanigheid van onderneming, dienen eventuele klachten aan ons schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de levering, bij gebreke waaraan de verstrekte levering wordt geacht te zijn aanvaard en conform de overeenkomst te hebben plaatsgevonden. In geval van een eventuele klacht, die na onderzoek gegrond blijkt te zijn, hebben wij de mogelijkheid over te gaan tot herstelling of vervanging van de gekochte goederen, dan wel reeds de betaalde prijs voor de niet-conforme goederen (gedeeltelijk) terug te betalen aan jou.

 • Artikel 9: Levering en uitvoering

  1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn op je eigen verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De leveringen gebeuren altijd op het gelijkvloers.

  Wanneer je een bestelling plaatst via de website, heb je de mogelijkheid een leveringsdatum naar keuze aan te duiden in de online kalender. Deze door jou gekozen leveringsdatum wordt vermeld op de bestelbevestiging die je ontvangt wanneer de betaling is doorgegaan. Wanneer de betaling niet is doorgegaan en je van ons een factuur ontvangt, blijft de door jou in de online kalender gekozen leveringsdatum behouden. Wanneer je een bestelling plaatst via e-mail, dan delen we de voorziene leveringsdatum mee via e-mail.

  2. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. De niet-naleving van de voorziene leveringsdatum kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling door jou. Indien wij, ten gevolge van omstandigheden buiten onze wil om, in de onmogelijkheid zijn om een bestelling uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijn, kunnen wij, bij eenvoudige kennisgeving, een leveringstermijn verlengen zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant. Levering en transport gebeuren steeds op risico van de klant.

 • Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

  Wij behouden ons het eigendomsrecht op alle geleverde goederen en diensten (alsmede de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten) voor tot de integrale betaling van alle vorderingen die op welke rechtsgrond dan ook ten gunste van ons uit de handelsrelatie zijn ontstaan en nog zullen ontstaan. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de klant.

 • Artikel 11: Overmacht

  1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

  2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ... (niet-limitatieve opsomming).

 • Artikel 12: Aansprakelijkheid

  1. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door jou of door derden, noch voor eventuele gevolgschade en schade ten gevolge van transport. Wij verbinden ons ertoe alle te verstrekken prestaties met zorg uit te voeren alsook de goederen in goede staat af te leveren. Al onze prestaties zijn middelenverbintenissen.

  2. Je bent ervan op de hoogte dat er afwijkingen op vlak van kleur, houtstructuur en constructie mogelijk zijn en dat je uit dien hoofde op geen enkele schadevergoeding of herstel gerechtigd bent.

  3. Voor zover wij bij de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en levering van derden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

  4. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enig ander gebruik van de geleverde goederen dan origineel in de overeenkomst, offerte en/of bestelling omschreven.

  5. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die direct voortvloeit uit een aan ons toerekenbare tekortkoming en in alle geval tot de hoogte van het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de geleverde goederen waaruit de betreffende schade is voortgevloeid.

  6. Iedere aanspraak van jou als klant tot schadevergoeding lastens ons vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van drie jaar nadat de feiten waarop deze aanspraak gebaseerd door jou gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

 • Artikel 13: Intellectuele eigendom

  1. Onze website, 3D tool, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

  2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 • Artikel 14: nietigheid

  1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een specifieke bepaling van deze algemene voorwaarden of van iedere overeenkomst met ons heeft niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst tot gevolg.

  2. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door ons en jou als klant, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

 • Artikel 15: Klachtenregeling en geschillen

  1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via aftersales@maatkastenonline.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

  2. Op alle overeenkomsten, offerten, diensten, bestellingen en de daaruit voortvloeiende verkopen, levering en facturen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over onze maatschappelijke zetel.

  3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumenten ombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doe op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Wens u nog meer informatie? Lees hier dan meer over welke diensten gebruikt worden.

Algemene voorwaarden